Dikhljaipe e nevipengo ko 14 00h

Savato, 31. januari 2015.

BEOGRAD – Premieri Srbiako Aleksandar Vučić vakargja kaj anglune rezultatja ekonomiake napjenge save Thagarutni lela sikavela biadžukarde šukar rezultatja, kaj disave but pošukar ze so adžukarde. “O bukja nakhena pošukar ze so adžukargjam”, vakarga premieri vaš TV Pink thaj vakargja kaj maškar aver, opipe tiknjaribe butikerdutne lovengo thaj penziengo, prosekoske love barilo pobut e 49,000 dinarja. Ov vakargja kja odova sito adjahar soske “inspekcia e bukjaki seriozno kerga buti, so dineski inspekcia kerbua pošukar buti, adjahar kaj 400 evra prosekoske butikerdutne love diso so but , na sine amen ani Srbia”. Prekal oleske lafja, ano realizuibe e napjengo fiskalno konsolidaciake o bukja gele ini pošukar ze so adžukargja Thagrutni, soske e septembaresta dži decembri 2014. kerdo baro šparibe, budžetesko deficiti tiknjardo pedo 6,6 šelestar, a adžukardo sine kaj ka ovol 8,6 šelestar.

BEOGRAD – Thagrutni Srbiaki avazingja Akciono plani savea legaripe stečaj ka agorisinolpe procesi privatizacia ano 188 firme ani phuv kote nane produktibe, ni interesuibe e potencialne investitorengo, numa ano on buti našti te ovol. Thagarutni, sar vakardo, rodingja e Ministribasta finansiengo – Dineska direkciakta thaj Fondesta vaš barjaripe Srbiako te legarolpe procesi stečaj ano odola firme. Ano 76 akala firme nane butikerdutne, a ano 50 firme si pohati e pandž butikerdutnengo. Ano sa firme ka oven kerde socialno programia, vakardo ano mothovdipe. Thagarutni Srbiaki ano ešipe angja ini Akti kotar obligaciono produktibe thaj bikinibe e marosko e varosta "T-500" savea dži 31. juli akale beršeste, maksimalno bikinibasko molipe e marosko limitirinelape ano 46 dinarja.

BEOGRAD – Reprezentatoria e štar reprezentativne sindikatengo edukuibaske butikerdutnengo na kamle te hraminen Ulavo kolektivno haljovibe soske sar vakarde, Ministribe edukuibasko denga ole ultimatumi e hramiba haljovibasko kotar čhinibe štrajki. “Na kamlam te hramina haljovibe savea nane kerdo praktikano nijekh amaro rodipe. Nane šukar so odova sine”, vakargja vaš agencia Bta portparoli Unia sindikatengi edukuibaske butikerdutnengo Srbia Jansa Janković, vakeriba kaj odova khupatno bahami e sa sindikatengo save kerena štrajki e 17. novembarea. Oj vakargja kaj Ministribe edukuibasko na kamla ni te formirinolpe butikerdutni grupa savi šaj e ulaviba lovengo kotar akanutno budžeti te lačharol materialno pašljoibe e sa butikerdutnengo.

STRAZBUR/BEOGRAD – Parlamentarno khedipe Konsili Evropako rodingja e raštrata dženutne, maškar save ini Srbia,sa te roden situacia e pozor meribasko e žurnalistengo. Ani rezolucia kotar arakhibe e žurnalistengo thaj medisko tromalipasko savo idž avazingja, PK KE vakardo kaj “demokratia thaj arkahibe e manušikane hakajengo sebepi e medisko tromalipasta”. PK KE akhargja thagarutni e ohto raštrengi te vakaren kotar meribe e žurnalistengho, maškar save siton ini Mlina Pantić 2001. thaj Dada Vujasinović 1994. beršeste.

BEOGRAD - Guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković izjavila je juče da će sledeće sedmice izaći sa nekim od rešenja za lakšu otplatu kredita u švajcarskim francima, ali da rizik banaka i dužnika neće preuzeti neko treći. "Nijednog trenutka nećemo nekome da dajemo lažnu nadu da ličnu odluku o preuzimanju rizika može da prebaci na nekog trećeg", rekla je Tabaković u Skupštini Srbije tokom rasprave o setu finansijskih zakona kojim se uredjuje pitanje restrukturiranja banaka. Guvernerka je ponovila da će rešenja biti bazirana na pricipima koji su već utvrdjeni. Ranije je najavila da će u ponedeljak održati novi sastanak sa predastavnicima poslovnih banaka koje su odboravale kredite u švajcarskim francima.

NOVI SAD - Liga socijaldemokratengo rodime te djevaptune thaj prmime sa save “ladžakarde” Novi Sad akcia informišibaski kotar pani e dizutnenge sistmesko. “Pratsava te paćalpe pani ano dizako sistemi, djevaptune ani JKP Vodovod thaj kanalizacia ladžakarde diz Novi Sad adjahar sar odova khonik na kergja, a ano odova čalavde sa dizutne, bi dikhipa odova sava religiake siton”, vakardo kotar LSV ano mothovdipe vaš dizutne. Te sine kaj dizaki thagrutni nikaste sebepi odova na prminela, LSV odova ka rodoll ano avutno bešipe e Parlamentesko dizako, thaj kaj dizaki thagrutni thaj djevaptune ano JKP Vodovod thaj kanalizacia, sa so siolen ani odoja tema, šaj te vakaren e dizutnenge ano muj, ano parlemtni.

BEOGRAD –Biformalno grupa e dizutnengi khedimi ani kampanja Bus=Jednako vakargja vaš kurko, 1. februari protesti anglo Dizako parlamenti Beogradesko uzo rodipe vaš sig čhinibe dizako sistemi BusPlus vaš dikrekcia ano pokibe. “Gndinava kja alo vakti sa te ova khupatne ano jekh zoralo dizako front. Khedaape 1, februarea, simbolika ano dive kana anglo trin berša, bi pheriba piri obligacia manglape te oven ini dizutne sar ini kotar sa semno pučipe, bitransparetno thaj amare fundone dondoa ano bikanunipe, ande BusPlus sar simboli e savorengo majbličo ano akava amalipe”, hraminela ano mothovdipe.

LOZNICA – Redakcia kurkeske lileski Lozničke novosti angažuingja e paraštujesta, maskarutne skolake sikljovne romane nacionalnosti Milutin Slavković kotar Jadranska Lešnica, vaš sikljovne žurnalistikano zanati thaj afirmacia pere themeski ano medie. Lafi kotar projekti “Lokalno medie vaš hakaja e Romengo” kote efta redakcie kotar sa Srbia, ano avutne 11 maseka khupatne e reprezentatorenca romana khupatnake ka dikhen te lačharen informacie Romenge kotar forme vaš lejibe juridikako ažutipe thaj te mothaven kotar olenge problemia. Promocia romana kulturaki ka ovol pana jekh e bukenda žurnalistengi kotar “Vranjsko” ano Vranje, “Mesmer rigake nevipe” thaj “Roma world” kotar Niš, “Neve knjaževažko žurnalistia” kotar Knjaževac, “Loznicako nevipe” kotar Loznica, TV “Forum” thaj “Polimlja” kotar Prijepolje.

Beta pobut →


2015.01.30
Dikhljaripe e nevipengo ko 17 00h

2015.01.30
Dikhljaripe e nevipengo ko 12 00h

2015.01.29
Dikhljaripe e nevipengo ko 17 00h

2015.01.29
Dikhljaripe e nevipengo ko 12 00h

2015.01.28
Dikhljaripe e nevipengo ko 17 00h

2015.01.28
Dikhljaripe e nevipengo ko 12 00h

2015.01.27
Dikhljaripe e nevipengo ko 17 00h

2015.01.27
Dikhljaripe e nevipengo ko 12 00h

2015.01.26
Dikhljaripe e nevipengo ko 17 00h

2015.01.26
Dikhljaripe e nevipengo ko 12 00h

2015.01.25
Dikhljaripe e nevipengo ko 14 00h

2015.01.24
Dikhljaripe e nevipengo ko 14 00h

2015.01.23
Dikhljaripe e nevipengo ko 17 00h

2015.01.23
Dikhljaripe e nevipengo ko 12 00h

2015.01.22
Dikhljaripe e nevipengo ko 17 00h

2015.01.22
Dikhljaripe e nevipengo ko 12 00h

2015.01.21
Dikhljaripe e nevipengo ko 17 00h

2015.01.21
Dikhljaripe e nevipengo ko 12 00h

2015.01.20
Dikhljaripe e nevipengo ko 17 00h

2015.01.20
Dikhljaripe e nevipengo ko 12 00h

2015.01.19
Dikhljaripe e nevipengo ko 17 00h

2015.01.19
Dikhkljaripe e neviepngo ko 12 00h

2015.01.18
Dikhljaripe e nevipengo ko 14 00h

2015.01.17
Dikhljaripe e nevipengo ko 14 00h